Login/Register

Hangzhou Jinghu Glass Co., Ltd

MFG Verified
, , 浙江 (Zhejiang) MAP
No Ratings
Electronics Manufacturing

About Hangzhou Jinghu Glass Co., Ltd

Manufacturing Capabilities

Electronics Manufacturing

Other Electronics, PCB Assembly, Welding & Soldering

Equipment

Company Details

Established Date

Mar 2018

Languages

English

Company Type

# Employees

---

Manufacturing Location

Asia