Shin Yih Precision Casting Co.,Ltd.

装配 车间, 涂装 车间 T'ai-chung, 台湾

Shin Yih Precision Casting Co.,Ltd. 是 位於 Fengyuan City, Taichung County, T'ai-chung, 台湾.

学科

本公司已选择不显示它们的评级。
  • Fengyuan City, Taichung County, T'ai-chung
  • 台湾 420